Pre firmy

V časopise sa môžete prezentovať prostredníctvom firemneho profilu, plošnej inzercie, alebo vizitky

Nasledujuce vydanie

Distribúcia

Časopis je určený pre všetkých vysokoškolákov bez rozdielu ich študijného zamerania, alebo ročníka štúdia a distribuujeme ho v stojanoch, alebo na miestach, kde je zvýšený pohyb študentov.

K dispozícii bude na týchto vysokých školách:

 • Univerzita Komenského v Bratislave
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave
 • Ekonomická univerzita v Bratislave
 • Trenčianská univerzita v Trenčíne
 • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Trnavská univerzita v Trnave
 • Materiálovotechnologická fakulta STU Trnava
 • Žilinská univerzita v Žiline
 • Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Technická univerzita vo Zvolene
 • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • Technická univerzita v Košiciach