Skip to content

Časopis pre vysokoškolákov

Informácie o zamestnaní, brigádach, stážach, firmách

Zamestnávatelia

Firmy, ktoré ponúkajú prácu pre vysokoškolákov

Cenník

Cenník inzercie je závislý po počtu vysokých škôl, na ktorých sa chcete prezentovať. Inzercia jednej pracovnej ponuky na všetkých vysokých školách je bezplatná.

Zľavnené ceny do 19.8.2022 

1 - 5 vysokých škôl

1 x pracovná ponuka ……. bezplatne

2 x pracovné ponuky ……. 30 Euro
3 x pracovné ponuky ……. 45 Euro
4 x pracovné ponuky ……. 55 Euro

Zvýraznené pracovné ponuky
1 zvýraznená ponuka ……. 35 Euro
2  zvýraznená ponuka ……. 55 Euro

Plošná inzercia
1/2 strany ………….……… 60 Euro
1 strana ………….……… 110 Euro

6 vysokých škôl a viac

1 x pracovná ponuka ……. 20 Euro

2 x pracovné ponuky ……. 40 Euro
3 x pracovné ponuky ……. 55 Euro
4 x pracovné ponuky ……. 65 Euro

Zvýraznené pracovné ponuky
1 zvýraznená ponuka ……. 45 Euro
2  zvýraznená ponuka ……. 65 Euro

Plošná inzercia
1/2 strany ………….……… 75 Euro
1 strana ………….……… 130 Euro

Obchodné podmienky – časopis Študentix  

 I. Úvodné ustanovenia  

1.1. Predmetom úpravy Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len VOP) sú vzťahy medzi  vydavateľom a objednávateľom, ktoré vznikajú pri uverejňovaní inzercie v časopise Študentix,  ktorý vydáva spoločnosť ConsultSK Slovakia s.r.o., so sídlom v Trenčíne, I. Olbrachta 9, IČO:  44973691 (ďalej len vydavateľ ).  

1.2. Obchodné podmienky sú všeobecné a platia pre každú právnickú a fyzickú osobu, ktorá vo  vlastnom mene a na vlastný účet objednáva uverejnenie inzercie v zmysle bodu 1.1.  

1.3. Úpravu vzťahov medzi vydavateľom a objednávateľom, odlišnú od týchto VOP, môže upraviť Zmluva o spolupráci pri uverejňovaní inzercie alebo Zmluva o vyhotovení plošnej inzercie.  

II. Všeobecné ustanovenia  

2.1. Uverejňovanie inzercie prebieha na základe písomnej objednávky zadanej/vystavenej  objednávateľom, ktorá musí obsahovať všetky údaje nevyhnutné pre riadne uverejnenie inzercie,  najmä:  

a) obchodné meno objednávateľa, bankové spojenie, číslo účtu, IČO, DIČ, IČ DPH a presnú  adresu sídla objednávateľa, na ktorú bude vydavateľ posielať faktúru za uverejnenie inzercie,  prípadne označenie korešpondenčnej adresy, na ktorú bude vydavateľ zasielať faktúru,  e) forma inzercie (plošný inzerát, štrukturovaný profil a pod.),  

i) požadované termíny uverejnenia (dátum vydania)  

j) presný text inzerátu, prípadne hotovú grafickú predlohu inzerátu,  

m) meno a spojenie na pracovníka zodpovedného za danú objednávku,  

n) dátum vystavenia a podpis objednávateľa  

(ďalej tiež ako „objednávka“).  

2.2. Objednávateľ zašle objednávku e-mailom priamo na adresu vydavateľa, prípadne vyplní  objednávkový formulár na webovej stránke vydavateľa. Pokiaľ objednávka neobsahuje niektorú z  náležitostí uvedených v bode 2.1., vydavateľ vyzve objednávateľa na doplnenie objednávky. V  prípade, že tak objednávateľ bezodkladne neurobí, vydavateľ nie je povinný takto objednanú  inzerciu uverejniť. Podaním objednávky a objednaním uverejnenia inzercie objednávateľ akceptuje  obchodné a technické podmienky vydavateľa uvedené vo VOP a Technických podmienkach  inzercie, ktorých aktuálna verzia je zverejnená na internetovej stránke www.studentix.sk.  

2.3. Akékoľvek zmeny v objednávke je objednávateľ povinný písomne oznámiť vydavateľovi  najneskôr do dňa uzávierky objednávok pre vydanie, ktorého sa zmena týka.  

2.4. Vydavateľ je oprávnený odmietnuť objednávku na inzerciu, ktorej obsah alebo forma je v  rozpore s platnými právnymi normami SR alebo by mohol zasiahnuť do osobnostných práv fyzickej  alebo právnickej osoby alebo by iným spôsobom mohol poškodiť záujmy vydavateľa. O odmietnutí  takej objednávky je povinný bezodkladne informovať objednávateľa. Vydavateľ je oprávnený z  vyššie uvedených dôvodov neuverejniť ani inzerciu objednanú vo vydavateľom potvrdenej  objednávke, ak z objednávky nebolo možné vopred identiikovať obsah alebo formu inzercie.  

2.5. Vydavateľ je oprávnený odmietnuť objednávku na inzerciu, alebo odmietnuť uverejnenie  objednanej inzercie aj v prípade, ak objednávateľ porušil ustanovenia o platobných podmienkach v  zmysle článku V. týchto VOP.2.9.  

III. Záväzky vydavateľa  

3.1. Vydavateľ sa zaväzuje poskytnúť inzertnú plochu podľa požiadaviek objednávateľa uvedených  vo vydavateľom potvrdenej objednávke a zabezpečiť uverejnenie inzercie v závislosti od dodaných  podkladov v zodpovedajúcej kvalite, a to v súlade s platnými Technickými podmienkami inzercie a  kapacitnými možnosťami výroby periodika. Vydavateľ prekontroluje tlačové podklady alebo  podklady v elektronickej forme dodané objednávateľom. Vydavateľ je povinný písomne potvrdiť ich  prijatie, ak o to objednávateľ požiada. 

3.2. Pokiaľ sa v priebehu spracovania prejavia nedostatky v podkladoch objednávateľa, ktoré  neboli zrejmé pri ich odovzdávaní vydavateľovi, bude inzercia spracovaná na úrovni  zodpovedajúcej príslušným nedostatkom v kvalite podkladov.  

3.3. Vydavateľ je oprávnený používať graické predlohy k inzerátom, alebo ich časti, výhradne na  účely inzercie v zmysle objednávky, pokiaľ sa obe zmluvné strany nedohodnú inak. Akékoľvek  zásahy do grai ckej predlohy inzerátu (oprava gramatických a štylistických chýb a pod.) je  vydavateľ oprávnený vykonať len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa.  

IV. Záväzky objednávateľa  

4.1. Objednávateľ sa zaväzuje objednať inzerciu vo vlastnom mene a na vlastný účet, pričom je  povinný dodržiavať platný cenník inzercie, rešpektovať technické podmienky, kapacitné možnosti a  dodacie termíny vydavateľa, s ktorými bol oboznámený a tieto VOP.  

4.2. Objednávateľ zodpovedá za formálnu, graickú a obsahovú stránku objednaných inzerátov/ inzercie alebo inej platenej správy, ako aj za prípadné škody, ujmy alebo ušlé zisky akéhokoľvek  druhu, ktoré môžu vzniknúť vydavateľovi alebo tretím osobám na základe obsahu uverejnenej  inzercie. V prípade, ak si v dôsledku uverejnenia inzercie/platenej správy bude tretia osoba  nárokovať náhradu škody, ušlého zisku alebo nemajetkovú ujmu je objednávateľ povinný a  zaväzuje sa nahradiť vydavateľovi nároky tretej osoby, a to v plnej výške a bez akéhokoľvek  obmedzenia. Rovnako sa objednávateľ zaväzuje vydavateľovi nahradiť v takom prípade aj všetky  náklady súvisiace s uplatňovaním alebo bránením práv súvisiacich s uverejnenou inzerciou (napr.  súdne poplatky alebo trovy právneho zastúpenia).  

4.3. Objednávateľ je povinný, v prípade hotových inzertných predlôh určených na uverejnenie,  dodať graické predlohy pre inzerciu vydavateľovi podľa vopred dohodnutých termínov uzávierok.  

4.4. Objednávateľ zodpovedá za formálnu, graifckú a obsahovú stránku politickej inzercie, ako aj  za prípadné škody akéhokoľvek druhu, ktoré môžu vzniknúť vydavateľovi alebo tretím osobám na  základe obsahu uverejnenej inzercie. V prípade, ak si v dôsledku uverejnenia politickej inzercie  bude tretia osoba nárokovať náhradu škody alebo nemajetkovú ujmu je objednávateľ povinný a  zaväzuje sa nahradiť vydavateľovi akúkoľvek a všetku škodu, ktorá vznikne vydavateľovi v  dôsledku uplatnenia vyššie uvedeného nároku tretej osoby, a to v plnej výške a bez akéhokoľvek  obmedzenia. Rovnako sa objednávateľ zaväzuje vydavateľovi nahradiť v takom prípade aj všetky  náklady súvisiace s uplatňovaním alebo bránením práv súvisiacich s uverejnenou politickou  inzerciou.  

V. Cena a platobné podmienky 

5.1. Cena za uverejnenie inzerátu vrátane prirážok a zliav je stanovené v zmysle zákona č. 18/96  Z. z. o cenách, je určená v cenníkoch inzercie platných v čase uverejnenia inzerátu, a je platná pri  platbe vopred. Ceny za služby, ktoré nie sú v cenníku uvedené (graifcké úpravy predlôh a  podkladov a pod.), sa stanovia dohodou. Aktuálna verzia cenníkov inzercie sa nachádza na  www.studentix.sk.  

5.2. Cenu za uverejnenie inzerátov zaplatí objednávateľ na základe zálohovej faktúry, resp. faktúry  pre úhradu vopred, a to prevodom na účet vydavateľa. Faktúry pre úhradu vopred sú vystavované  so splatnosťou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom uverejnenia inzercie, pričom za deň úhrady inzercie sa považuje deň, v ktorom bola predmetná suma pripísaná na účet vydavateľa. Po  uverejnení inzercie zašle vydavateľ objednávateľovi zúčtovaciu faktúru v zmysle platných právnych  predpisov v čase uverejnenia inzerátu.  

5.3. Ak vydavateľ nemohol uverejniť inzerciu objednávateľa v objednanom termíne uverejnia z  dôvodu nedodania podkladov zo strany objednávateľa v zmysle článku IV., bodu 4.3. a 4.4. VOP,  je objednávateľ povinný uhradiť vydavateľovi plnú výšku ceny inzercie objednanej na tento termín  uverejnenia.  

VI. Reklamačné podmienky  

6.1. Vydavateľ zodpovedá za uverejnenie inzercie podľa údajov uvedených v platnej a potvrdenej  objednávke objednávateľa a dodaných podkladov, pokiaľ boli dodržané všetky termíny  odovzdávania inzertných podkladov a ich aktuálna verzia je zverejnená na internetovej stránke  www.studentix.sk. 

6.2. Objednávateľ je povinný nedostatky zistené v inzercii reklamovať u vydavateľa písomne a bez  zbytočného odkladu. Objednávateľ musí nedostatky popísať a uviesť požiadavky na ich nápravu.  Reklamácia je uplatnená včas, ak bola vydavateľovi doručená najneskôr v 10. kalendárny deň odo  dňa vydania, ktorého sa reklamácia týka, inak právo na uplatnenie reklamácie zaniká. V prípade  nesprávnej fakturácie je povinný predmetnú faktúru reklamovať do 3 dní odo dňa doručenia.  

6.3. Objednávateľ je povinný pri opakovanom uverejnení inzerciu skontrolovať. Vydavateľ neuzná  nárok na náhradnú inzerciu v prípade, ak sa pri jej opakovaní objavila rovnaká chyba, bez toho,  aby bola najneskôr do 3 dní po predchádzajúcom uverejnení, oznámená vydavateľovi.  

6.4. Vydavateľ nezodpovedá za škody, ktoré boli spôsobené tretími osobami alebo  neodvrátiteľnými udalosťami.  

6.5. V prípade, že pri uverejnení inzercie vznikli chyby, ktoré boli zapríčinené vydavateľom, a  objednávateľovi tým bola spôsobená škoda, je vydavateľ povinný objednávateľovi poskytnúť náhradnú inzertnú plochu na uverejnenie rovnakého inzerátu bez chýb, ktorého lehota na čerpanie  náhradného uverejnenia uznanej reklamácie je v lehote do 30 kalendárnych dní. V prípade  terminovaného obsahu inzerátu je vydavateľ povinný objednávateľovi poskytnúť primeranú cenovú  zľavu. Tento záväzok vydavateľa sa nevzťahuje na prípady, keď objednávateľ nedodržal  podmienky dohodnuté v zmysle článku VI., bodu 6.1. V prípade náhradného uverejnenia inzerátu  objednávateľ nie je povinný uhradiť náhradný, správne uverejnený inzerát. Ak inzerát nebol  uverejnený v dohodnutom termíne, má objednávateľ právo na uverejnenie inzerátu v náhradnom  termíne.  

6.6. Inzeráty, ktoré sú obsahom alebo formou v rozpore s platnými právnymi normami SR alebo  inak poškodzujú záujmy vydavateľa alebo sa nezlučujú s inzertnou politikou vydavateľa, môže  vydavateľ odmietnuť uverejniť, a preto nemôžu byť predmetom reklamačného konania. V takom  prípade vydavateľ vráti Objednávateľovi prijatú zálohu alebo úhradu za uverejnenie inzercie.  

6.7. V prípade okamžitej reklamácie, t. j. v deň vydania, rozhodne vydavateľ o reklamácii do 3  pracovných dní od dňa, kedy bola sťažnosť od klienta prijatá.  

VII. Storno poplatky  

7.1. Za zrušenie objednávky účtujeme storno poplatok 5%z dohodnutej ceny inzercie, v prípade  zrušenia objednávky 15 dní pred zadaním do tlače storno poplatok 15% z dohodnutej ceny  inzercie, do 5 dní pred zadaním do tlače storno poplatok 50% z dohodnutej ceny inzercie. Zrušenie  objednávky musí byť vykonané písomne (formou doporučeného listu; emailom) a nepochybným  spôsobom. Pre určenie dátumu zrušenia Objednávky je rozhodujúci deň doručenia písomného  zrušenia objednávky Dodávateľovi. V prípade zrušenia objednávky, ktorej predmetom je opakujúce  sa zverejnenie inzercie, stornovacie poplatky sa účtujú z celkovej dohodnutej ceny inzercie, ktorá  bola predmetom zrušenej objednávky, zodpovedajúcej cene inzercie neuverejnenej do času  zrušenia objednávky. Výška stornovacích poplatkov sa v prípade podľa predchádzajúcej inzercie  určí v závislosti od času zrušenia objednávky.  

VIII. Ďalšie ustanovenia  

8.1. Informácie ohľadne zadávania reklamy na internete sú k dispozícii na stránkach  www.studentix.sk 

8.2. Obe strany považujú obsah objednávky a zmluvného vzťahu vzniknutého medzi zmluvnými  stranami za predmet obchodného tajomstva a zaväzujú sa zachovávať mlčanlivosť o všetkých  skutočnostiach, ktoré vyplývajú z objednávky a uzavretej zmluvy v zmysle ustanovení  Obchodného zákonníka o obchodnom tajomstve.  

IX. Záverečné ustanovenia  

10.1. VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich vydania a ich aktuálna verzia sa nachádza na  //www.studentix.sk.